Umhlobo Wenene FM Inkqubo ndaba / current affairsUmhlobo Wenene FM Inkqubo ndaba / current affairs

UPHENDLO-GBVF

View descriptionShare

...Ukubulawa kuka Namhla Mtwa, odutyulwe izihlandlo ezilithoba kwinyanga ephelileyo, kuwubuyisele esithatheni umba wokuxhatshazwa nokubulawa kwamanina eMzantsi Afrika. Imibutho yezopolitiko namatshantliziyo  amemelela ukubanjwa komntu/abantu ababandakanyeka ekubulaweni ngokumasikizi, kobesebenzela umasipala wesithili sase OR Tambo, uNamhla Mtwa...Iziganeko zodushe olusekelezelwe kwisini, ukuxhatshazwa nokubulawa kwamanina, ziyaqhubeka nokubayingxaki kwelilizwe. Amanina nabantwana babulawa ngokumasikizi mihla le, logama abanye bedlwengulwa. Amatshantliziyo afuna amapolisa nezinye iiarhente zonyanzeliso-mthetho ukuba ziqinise isihlahla kumlo wokubulawa kwamanina... 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

Umhlobo Wenene FM Inkqubo ndaba / current affairs

Umhlobo Wenene FM Inkqubo ndaba / current affairs
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1,308 clip(s)