Pacific Media NetworkPacific Media Network

Kainga Fo'ou Aotearoa 02 02 2023

View descriptionShare

Palōfita ko ‘Aiseaˊ 58:7–10‘I he foki mai ‘a e kakai ‘Isileliˊ meiˊ he fakahee’i ki Pāpiloneˊ na’aˊ nau ‘amanaki ‘e vave pē ‘a hono fakafoki ‘a Selusalema ki he tu’unga na’e ‘i aiˊ. Kaepango ko e ngāue ki aiˊ na’e tuai, ‘apulu pea mo fakamamahi. Na’e hoha’a ‘a e kakaiˊ pē ko e hā hono ‘uhinga kuoˊ tau toloi pehē ai ‘a honau fakamamahi’iˊ. Na’e fakahā ange ‘e he palōfitaˊ kiate kinautolu ko e tefito ‘o e palopalemaˊ koe’uhiˊ ko e ‘ikai ko ē kenau loto ke vahevahe ‘a e ngaahi tāpuaki ‘a e ‘Otuaˊ pea mo honau kaungā fonongaˊ. Ko ia na’e fakafou mai ‘e he ‘Otuaˊ ‘i he‘ene palōfitaˊ ‘a e ngaahi to’onga mo’ui kenau fakahā atu ai ki he māmaniˊ ‘a e maama ‘o e ‘Otuaˊ. “Vahevahe ‘a e me’atokoni ‘okuˊ ke ma’uˊ pea mo e fiekaiaˊ, ‘oange ha nofo’anga ma’ae masivaˊ ‘i ho faleˊ, fakavala’i ‘a e tēlefuaˊ, pea ‘oua na’aˊ ke sītu’a meiˊ ho kāingaˊ. ‘I he’enau fai peheeˊ pea ‘e toki ulo atu ‘a ‘enau maamaˊ ‘o hangē ko e pongipongiˊ.”Ko e tefito ‘o e fakakaukauˊ kenau faitotonu pea mo faimanava’ofa ki he masivaˊ, tukuhāusiaˊ pea mo e kakai tu’u lavea ngofua ‘a ‘enau mo’uiˊ. Ko e founga ia ‘e fakahā ai ‘a e lelei ‘o e ‘Otuaˊ pea mo hono maamaˊ ‘i he fakapo’uli ‘o e māmaniˊ.

FOLOFOLA : ‘Uluaki Tohi ‘a Paula ki he Kakai Kolinitooˊ 2:1–5 Ko e talaloto ‘eni ‘a Paula ‘i he’ene fakapapau’i na’e ‘ikai pē ke tokoni ‘a hono poto faka-e-tangataˊ pē ko ha poto ‘o ha taha ki he’ene ngāue fakamīsionaˊ kae tālunga pea mo e mālohi ‘o e ‘Otuaˊ. Na’e fai ai ‘a ‘ene akonakiˊ ki he kakai ako ‘o Kolinitooˊ ‘o senitā ‘ia Kilisitō na’e kalusefaiˊ. Ko ‘ene tapouˊ kenau ako meiˊ he feilaulau ko ia ‘a Kilisitooˊ. Na’e tafoki ‘a e kakai tokolahi pea liliu ‘a ‘enau mo’uiˊ ‘i he ivi mālohi ‘o e fakatau’atāinaˊ meiˊ he lotoˊ, ‘o kau ai ‘a e kakai pangani pea mo e kau Siu. Na’aˊ ne faka’osi’aki ‘a e fakamanatu ko ‘enau fai ‘a e ngāue leleiˊ ki he kakai keheˊ ‘o tatau ai pē kapau tenau faingata’a’ia ai pea na’a mo e mateˊ ko e taimi ia ‘oku hā atu ai ‘a e laumālieˊ pea mo e mālohi ‘o e ‘Otuaˊ ‘i he’enau mo’uiˊ.

ONGOONGO LELEI: Matiu 5:13–16‘I he fakakaukau ‘a Mātiuˊ ki he fakahinohino ko ‘eni ‘a Sēsuuˊ ki he māsimaˊ pea mo e maamaˊ ko ha fakatokanga pea mo e fakalotolahi ki he’ene kau akoˊ pea mo kinautolu kotoa pē tenau poletaki ke muimui kiate Iaˊ pea mo kinautolu tenau hoko atu ‘a ‘ene ngāueˊ.‘Oku mahino pē ‘a e mahu’inga ‘o e māsimaˊ ki he ma’u me’atokoniˊ pea kapau he‘ikai ke ‘iai ha māsima ke ne fakakakato ‘a e nāunau ‘a hono teuteu’i ha me’atokoni pea ‘e hangē pē kuo mole ‘a e ifo ‘o e me’atokoni kuo teuteuˊ. ‘Oku ‘uhinga ki ai ‘a e fakakaukauˊ he kapau ‘e ‘ikai ke tuku kakato ‘a e tokangaˊ ki hono talaki ‘a e Ongoongo Leleiˊ pea mahino pē ‘e tuai ke ului ha kakai kenau tui ki ai he ‘oku ‘ikai kenau ongo’i ‘oku ‘iai hano mahu’inga kiate kinautolu. Ko e fekau ‘o e Ongoongo Leleiˊ ke liliu ‘a e mo’ui ‘o e kau fanongoˊ neongo ‘e fakafisinga’i ai kinautolu pea kapau ‘oku fai ‘i he fakamo’oni mo’oni pea mo e tūkuingata ‘i he tataki ‘a e Laumālie Mā’oni’oniˊ pea mahino pē ‘e ‘i ai ‘a ‘ene ngāue mo ‘aonga ki he kau fanongoˊ.Ko e fakakaukau tatau pē ki he ki’i maama ‘oku tutu pea fakapulou’i pē tuku ‘i ha lalo mohenga, ‘e mahino pē he’ikai ke ‘iai hano fu’u mahu’inga, kae’oua leva pē kuo tuku ki ha tu’unga maama pea ‘e toki ‘i ai leva hono ‘aonga ‘o a’u atu ki ha feitu’u fakapo’uli. Pea ko e natula ia ‘o e Folofola ‘a e ‘Otuaˊ ke talaki longomo’ui pea fakamo’oni ki ai ‘a e to’onga mo’ui faka-e-‘ahoˊ kae lava ke ulo atu ‘o maamangia ai ha kakai ‘okuˊ nau fie mo’ui.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

Pacific Media Network

Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 19,921 clip(s)