అప్పటి తూర్పు మరియు పశ్చిమ పాకిస్తాన్‌ల మధ్య భారత దేశం గుండా కారిడార్ కోసం జిన్నా చేసిన ప్రతిపాదనను గాంధీ అంగీకరించారా?
అరెయ్! ఇది నిజం బ్రో...
అప్పటి తూర్పు మరియు పశ్చిమ పాకిస్తాన్‌ల మధ్య భారత దేశం గుండా కారిడార్ కోసం జిన్నా చేసిన ప్రతిపాదనను గాంధీ అంగీకరించారా?
00:00 / 01:57