ప్రధాని మోదీ రూ. 239 విలువైన ఉచిత రీఛార్జ్‌లను అందిస్తున్నారా?
అరెయ్! ఇది నిజం బ్రో...
ప్రధాని మోదీ రూ. 239 విలువైన ఉచిత రీఛార్జ్‌లను అందిస్తున్నారా?
00:00 / 02:30