కొబ్బరి నూనె డెంగ్యూను నిరోధించగలదా?
అరెయ్! ఇది నిజం బ్రో...
కొబ్బరి నూనె డెంగ్యూను నిరోధించగలదా?
00:00 / 02:03